Privacy Policy

Autorijschool Ina Krul hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacy beleid willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Autorijschool Ina Krul houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
* Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
* Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Bewaartermijn
* Autorijschool Ina Krul bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
* Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
* Passende en technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.
* Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Als Autorijschool Ina Krul zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Autorijschool Ina Krul verwerkt ten behoeve van de volgende doel einden:
* U te kunnen telefoneren, emailen of whatsappen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
* Uw inschrijving en betaling te kunnen verwerken, of het aangaan van overeenkomsten.
* Om in uw naam examens te boeken bij het CBR ten bate van het behalen van je rijbewijs.
* Het kunnen aanbieden van een gepaste rijopleiding en het begeleiden bij het uitvoeren van de rij-opleiding.
* Als we hier toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats.
Eventueel bijzondere medische gegevens.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit nood zakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wetttelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kadar van een onderzoek( persoons) gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen( personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn
Autorijschool Ina Krul bewaart persoongegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en verbetering, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten of vragen
Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van onze privacy police nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
Autorijschool Ina Krul
Ina Krul
Django Reinhardtrode 7
2717 GL Zoetermeer
0655321793
info@autorijschoolinakrul.nl
K.vk. te Den Haag nr.27148867

Wijzigingen
Autorijschool Ina Krul behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy police te alle tijde te wijzigen